အာရှလူသားအရင်းအမြစ်များကို ဂျပန်နိုင်ငံသို့

Business summary


  • ဂျပန်နိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် လူသားအရင်းအမြစ် 
ထောက်ပံ့ပေးသောလုပ်ငန်း

  • နိုင်ငံခြားသားများ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် 
အကူအညီပေးသောလုပ်ငန်း

    Coming Soon
  • နိုင်ငံခြားသားများ၏ လူသားအရင်းအမြစ် ပညာရေးနှင့် ဘဝနေထိုင်မှု ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်း

Read More >

ကုမ္ပဏီမိတ်ဆက်

Company Profile