အလုပ်အကိုင်အကြောင်းအရာ

Business summary


အရှေ့တောင်အာရှကို အဓိကထားပြီး နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဂျပန်ဘာသာစကားစွမ်းရည်၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဘဝနေထိုင်မှုထောက်ပံ့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။

  • ဂျပန်နိုင်ငံရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အတွက် လူသားအရင်းအမြစ် ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်း

  • နိုင်ငံခြားသားများ အလုပ်အကိုင်ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် အကူအညီပေးသောလုပ်ငန်း

    Coming Soon
  • နိုင်ငံခြားသားများ၏ လူသားအရင်းအမြစ် ပညာရေးနှင့် ဘဝနေထိုင်မှု 
ထောက်ပံ့ပေးသော လုပ်ငန်း

ဝန်ဆောင်မှုများ

Service outline