Lĩnh vực hoạt động

Business summary


  • Giới thiệu nhân lực hộ lý điều dưỡng tới Nhật Bản

  • Hỗ trợ chuyển việc tại Nhật Bản

    Coming Soon
  • Đào tạo nguồn nhân lực,
    tư vấn hỗ trợ cuộc sống tại Nhật Bản

Read More >

Giới thiệu công ty

Company Profile


Giới thiệu về Job Road

Read More >